רשיון​ ​שימוש

1 .בכפוף להוראות המפורטות להלן ובהסכם עם הלקוח ותשלום התמורה לuco-shop על פי ההסכם, מעניקה uco-shop ללקוח, והלקוח מקבל, רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה או המחאה, בלתי ניתן לרישוי משנה, כפוף לסיום הרשיון על פי סעיפים 10 – 14 לתנאי השימוש, להשתמש בתוכנה ובמסמכים, אך ורק לפעולותיו העסקיות בתחומי עיסוקיו של הלקוח. מובהר בזאת כי uco-shop מעניקה את הרישיון ללקוח בלבד, בישותו המשפטית המוגדרת בהסכם עם הלקוח, ולא לכל גורם אחר ו/או צד שלישי. כמו כן מובהר בזאת כי הלקוח לא יעשה כל עותקים של התוכנה ו/או המסמכים (כהגדרתם להלן). המונח “תוכנה​” בתנאי שימוש אלה מתייחס לשירותי התוכנה להקמת חנויות מקוונות (להלן: “שירותי התוכנה​”). המונח “המסמכים” יכלול כל מדריך למשתמש ו/או הוראות שעשויה uco-shop לספק בנוגע לשירותי התוכנה (להלן: “המסמכים​”). הגבלות​ ​על​ ​השימוש

2 .הלקוח לא יתיר, יאפשר או יסייע לכל צד ג’, ולא יעשה כן בעצמו:

2.1 .לבצע הנדסה חוזרת, פירוק למרכיבים, להנדס מחדש או לנסות לגלות את קוד המקור או את הרעיונות, המבנה, הארגון או האלגוריתמים העומדים בבסיס התוכנה;

2.2 .לספק, להשכיר, להשאיל, לפרסם, להפיץ, להעניק רשיון משנה, להמחות, לאצול או להעביר או להשתמש באופן אחר, או לאפשר לאחרים להעביר או להשתמש בתוכנה לטובת כל צד ג’;

2.3 .לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה. בנוסף לכך, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי כל תיקון, שינוי או התאמה של התוכנה ו/או המסמכים, שנעשו על ידו (אף תוך הפרת תנאי הרישיון), יהיו קניינה הבלעדי של uco-shop, ויהיו כפופים להוראות תנאי שימוש אלה. הלקוח ממחה בזאת לuco-shop, באופן בלתי חוזר, את כל התיקונים, השינויים וההתאמות כאמור, מיד עם תחילת ביצועם.

2.4 .הלקוח מתחייב לדאוג כי כל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ישמרו על הוראות סעיף זה ושאר התחייבויותיה הכלולות בהסכם עימו ובתנרי שימוש אלה בקשר לרישיון לשימוש בתוכנה.

3 .uco-shop מעודדת את נושא אבטחת המידע, ולכן מאפשרת ללקוחותיה החפצים בכך לבצע בדיקות אבטחת מידע בתיאום מראש. יחד עם זאת, על מנת שלא לפגוע בכלל לקוחות uco-shop, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

3.1 .ניסיון חדירה / שיבוש / פריצה לענן המחשוב, לרבות תוכנות הנמצאות בו;

3.2 .שימוש בכל דרך שהיא בענן המחשוב ו/או בשירותי התוכנה ו/או בתכונותיה באופן העשוי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים של uco-shop ושל פעולתם. כגון: פעולות DDoS, DoS, Sniffing ,רובוטים ממוחשבים לבדיקת זמינות המערכת מרחוק וכד’;

3.3 .מתן גישה לענן המחשוב ולשירותי התוכנה לאלו שאינם מורשים לכך מתוקף הסכם זה ללא קבלת הסכמת uco-shop מראש ובכתב;

3.4 .מוצהר ומוסכם בזה, כי כל אחת מהפעולות הנ”ל אם תיעשה ע”י הלקוח, תקנה לuco-shop זכות לביטול מיידי של ההסכם, הפסקת פעילות אתר הלקוח ופיצוי על כל הנזקים שייגרמו לuco-shop ו/או למי מלקוחותיה ו/או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מאיזו מהפעולות האמורות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לזכות uco-shop על פי כל דין ו/או הסכם. זכויות​ ​יוצרים​ ​וקניין​ ​רוחני

4 .למען הסר כל ספק, בכפוף לרישיון המפורט בתנאי שימוש אלה, כל הזכויות מכל מן וסוג שהוא בכל תוצרי הפיתוח של uco-shop (בין אם נעשו במסגרת הסכם עם הלקוח ובין אם לאו) ו/או בכל קניין רוחני הקשור לתוכנה ו/או למסמכים, כהגדרתם להלן, יוותרו באופן בלעדי בבעלותה של uco-shop.

5 .uco-shop שומרת על בעלות בלעדית על כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה, כהגדרתה להלן, בתוצרי פיתוחה ובמסמכים, כהגדרתם להלן, כמו גם הידע, תוכניות, רישומים, חישובים, תרשימים, מידע טכני, מפרטים, תהליכים, שיטות, טכנולוגיות, דגמים, וכן כל מסמך מכל סוג שהוא וכל ידע המתייחס ו/או הנובע ו/או הקשור בתוכנה ו/או בשירותי פיתוחה, וכן בפיתוח עתידי של התוכנה, ללא הגבלת זמן ומקום. כל הטכניקות, האלגוריתמים והתהליכים שמכילה התוכנה או כל שינוי או הסרה הנובעים מכך מהווים סוד מסחרי והם מידע קנייני של uco-shop ו/או צדדים שלישיים עימם uco-shop התקשרה. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הזכויות והבעלות בתוכנה, ובכל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות קניין רוחני אחרות, המשמשת או הכלולה ב- או בנוגע לתוכנה ולמסמכים, הנן ותישארנה בכל עת קניינה הבלעדי של uco-shop. כל תוכנת צד ג’, וכל זכויות קניין רוחני בנוגע אליה, הנן ותישארנה קניינו הרוחני הבלעדי של ספק צד ג’ הרלבנטי. uco-shop מתחייבת כי כל שימוש אגבי בתוכנת צד ג’ הנעשה במסגרת השימוש בתוכנה, נעשה ברשות ובסמכות אותו צד ג’ מכוח התקשרותה כאמור עם אותם צדדים שלישיים.

6 .הלקוח ישמור ולא יסיר, ישנה או יטשטש כל הודעה קניינית (לרבות הודעת זכויות היוצרים) המופיעה על התוכנה או על המסמכים ועל כל מדיה המכילה את התוכנה.

7 .מוסכם בזאת, שזכויות היוצרים בכלל הנתונים אשר יוזנו על ידי הלקוח אל התוכנה ודו”חות אשר יופקו כתוצאה מהשימוש בתוכנה שייכים ללקוח ובבעלותו הבלעדית. מבנה הנתונים, דרך סידורם, אחסונם, יצוגם והצגתם בבסיס הנתונים אינו חלק מתכולת הזכויות של הלקוח ויהיה שייך לuco-shop.

8 .מוסכם כי הלקוח יעניק לuco-shop זכות שימוש במידע אשר מוזן לתוכנה בכל תקופת ההסכם עם הלקוח וזאת לצורך הפעלת התוכנה ומתן השירותים בלבד ובכפוף להקפדה על שמירת סודיותו ואי שימוש בו לכל מטרה אחרת. תחזוקה,​ ​גיבוי​ ​ואחסון,​ ​הדרכות

9 .בכפוף לאמור בהסכם עם הלקוח וכל עוד ההסכם עם הלקוח בתוקף ובכפוף לסעיפים 18 עד 21 (אחריות מוגבלת), uco-shop תעניק, ללא תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בהסכם עם הלקוח שירותי תחזוקה, גיבוי ואחסון כמפורט להלן:

9.1 .uco-shop תפעל לתיקון תקלות בתוכנה ותתקין שידרוגים לתוכנה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה המקצועי בלבד ומבלי שתהא בכך משום התחייבות מצד uco-shop. הסעד היחיד של הלקוח במקרה של חוסר שביעות רצון מפיתוחי התוכנה של uco-shop יהיה סיום הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם עימו ולתנאי שימוש אלו.

9.2 .מענה טלפוני לרשות לקוחותיה של uco-shop יפעל בימים א’ – ה’ בין השעות 00:09 עד 00:17 למעט ערבי חג, חול המועד וחגי ישראל.

9.3 .uco-shop רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעול, תחזוקת או הרחבת שרותי התוכנה של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי של uco-shop.

9.4 .uco-shop לא תהיה אחראית על זמינות ותפקוד שרותי ענן המסופקים על ידי צדדים שלישיים. uco-shop תדאג ליידע את הלקוח, במידת האפשר, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, בהיוודע לה על הפסקות בשרות שרותי הענן בין השאר בשל צורך בתפעול, תחזוקה או הרחבה של השרתים.

9.5 .על אף האמור בסעיף זה ובנוסף לאמור בסעיפים 18 – 21 להלן (אחריות מוגבלת), אחריות uco-shop לא תחול על תקלות שנגרמו עקב שימוש בתוכנה שלא בהתאם למסמכים או עקב שילוב של התוכנה עם יישומים שאינם תקינים או עקב תקלה חיצונית או בקשר למערכות אחרות של הלקוח או של צד שלישי כלשהו.

9.6 .מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי uco-shop הגם שאינה יכולה לערוב לכך, תעשה כל מאמץ לכך שהתוכנה או חלק כלשהו ממנה יהיו נקיים מכשלים ו/או מהפרעות ו/או מפגמים בתפקוד הנגרמים ע”י וירוסים ו/או כל אלמנט אחר בעל תכונות הרסניות. הלקוח מקבל את העובדה כי בתוכנה עשויים להיות פגמים ו/או באגים ו/או פרצות אבטחה וכי uco-shop תפעל לתיקון תקלות ו/או תיקון האתר במקרה שנפרץ.

9.7 .uco-shop מגבה באופן יומי את ה DATA באתר אשר הינו טקסט בלבד. גיבוי מעבר לאמור לעיל, כרוך בתשלום כפי שיוסכם בין לקוח לחברה.

9.8 .אחסון האתר מבוצע על בסיס שרתים של חברת אמזון (AMAZON (או כל ספק אחסון אחר, כפי שייבחר על ידי החברה, לשיקול דעתה הבלעדי וכל שימוש של הלקוח בשירותי האחסון של uco-shop כפוף לתנאי הסכם האחסון שבין uco-shop לבין אמזון או ספק שירותי האחסון, לרבות זכותה של uco-shop להפסיק את פעילות האתר של הלקוח באופן מיידי במקרה של הפרת זכויות יוצרים ובמקרים אחרים, הכל כמפורט בהסכם שירותי האחסון.

9.9 .לקוחות החברה אשר שילמו לחברה את דמי הרישיון, זכאים לקבלת הדרכה טלפונית או הדרכה באמצעות הדואר האלקטרוני מנציגי השירות של החברה, זאת עד לשלוש שעות חודשיות בחודש קלנדארי. בנוסף, רשאים הלקוחות האמורים להגיע להדרכה פרונטלית קבוצתית במשרדי החברה פעם אחת בחודש, הכל בתיאום מראש עם החברה וככל שיתאפשר. סיום​ ​ההסכם​ ​עם​ ​הלקוח​ ​והפסקת​ ​פעילות​ ​האתר

9.10 תשלום חודשי של הלקוח לא כולל תשלומים לספקים נוספים כמו סליקה וחשבוניות

10 .מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת העומדת לuco-shop על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם עם הלקוח, uco-shop רשאית לסיים את ההסכם, באמצעות מתן הודעה בכתב ללקוח, בכל אחד מן המקרים להלן:

10.1 .בכפוף לס’’ק 2.10 להלן, הלקוח מבצע הפרה של תנאי הרישיון, והפרה כאמור לא תוקנה תוך 3 ימים ממועד הודעה בכתב מאת uco-shop המציינת את ההפרה ודורשת לתקנה; או

10.2 .אם ההפרה אינה ניתנת לתיקון או אם הלקוח מפר את הוראות סעיף 1 (מתן רשיון), , סעיפים 2 – 3) הגבלות על השימוש) סעיפים 4 עד 8) זכויות יוצרים וקניין רוחני) או סעיף 16) סודיות); או

10.3 .אם הלקוח לא שילם כל סכום שיש לשלמו לuco-shop בתוך 14 ימים מהמועד בו uco-shop התרתה בכתב פני הלקוח כי תשלום המוסכם בהסכם זה לא שולם במועדו; או

10.4 .אם הלקוח הגיש בקשה לפירוק או למינוי כונס נכסים או עשה הסדר כללי עם נושיו, או אם הוגשה בקשה שלא מרצון לביצוע פעולות כאמור כנגד הלקוח, ובקשה כאמור לא בוטלה בתוך 30 יום.

11 .עם סיום הרשיון מכל סיבה שהיא, הלקוח יחדל להשתמש מיד בשירותי התוכנה.

12 .עם סיום הרישיון מכל סיבה שהיא, ולבקשת הלקוח, uco-shop תאפשר ללקוח ליצור העתק גיבוי הנתונים האחרון הקיים על שרתי uco-shop ואשר מכיל את נתונים אשר הוזנו על-ידי הלקוח או שייכים ללקוח. הגיבוי ניתן להורדה כפי שהוא (“Is-As (”עפ”י אפשרויות הורדת הנתונים הקיימות בממשק הניהול של החנות.

13 .מיד עם ביטול ההסכם עם הלקוח, כאמור לעיל, תפקע זכותו של הלקוח להשתמש ברישיון וללקוח לא תהיה כל זכות נוספת להשתמש בתוכנה או בשירותי התוכנה.

14 .סיום הרישיון שניתן ללקוח בשל הפרה מצדו של הלקוח תתווסף ל-, ולא תהווה ויתור על, כל תרופה על פי חוק או ביושר, העומדת לuco-shop בנסיבות כאמור. סודיות

15 .במסגרת הסכם זה יחשפו הצדדים למידע, מסמכים ונתונים חסויים של הצד השני. (להלן: “המידע הסודי​”).

16 .הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות כל תוכן או מידע סודי שימסר או שיעלה על-ידי הצד השני לתוכנה, ולא לשכפל, להעתיק או לפרסם את התוכן ו/או המידע הסודי, ו/או כל חלק ממנו (למעט כנדרש תחת הסכם זה), בפני צד שלישי כלשהו, וכן לנקוט באמצעים סבירים לשם שמירה על התוכן וההגנה עליו, שיהיו לא פחותים מהאמצעים המקובלים אצל כל אחד מהצדדים, ובשום מקרה לא פחותים ממידת זהירות סבירה.

17 .הצדדים מסכימים בזאת ליצירת עותק מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה וכל מידע אחר שהצד השני ביצע או שמר בתוכנה, וזאת לצורך גיבוי ו/או בקרה ושמירה על תקינות התוכנה ו/או המידע הסודי בלבד. אחריות​ ​מוגבלת

18 .uco-shop מתחייבת לפעול לפתח את התוכנה באופן בו התוכנה, כשהותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש כהלכה בתצורת החומרה ובמערכת ההפעלה לה נועדה ובאופן המשוקף באופן מהותי במסמכים כמוגדר לעיל – ככל שיהיו, תתפקד באופן תקין כנזכר במסמכים (להלן: “אחריות מוגבלת​”); אחריות מוגבלת זו היא המחוייבות היחידה שתחול על uco-shop בקשר עם תפקוד התוכנה, בין בחוזים, בין בנזיקין ובין בכל עילה אחרת. האחריות מוגבלת כאמור לא תחול על כל בעיה בתוכנה שנגרמה על ידי: (1 (כל שינוי או מתן שירות לתוכנה על ידי כל גורם אחר למעט uco-shop, ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של uco-shop; (2 (שימוש בתוכנה שלא על פי המסמכים; (3( שימוש בתוכנה עם חומרה או תוכנה או שאינה נזכרת במסמכים ולא אושרה מראש ע”י uco-shop; (4 (כל וירוס מחשבים או קוד זדוני דומה הנמצא בתוכנה, שלא באשמה של uco-shop; (5 (שגיאות של המשתמשים אצל או מטעם הלקוח ו/או שגיאות הנובעות מבקשות ו/או איפיון מטעם הלקוח ובכלל זאת, בעיות שנגרמו בשל הגדרת תצורה לא נכונה או אי ביצוע חובות מנהלתיות נדרשות; (6 (סיבות חיצוניות לתוכנה, כגון, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסקת חשמל, קפיצות מתח או תקלות תקשורת, פרצות אבטחה;

19 .סעד בלעדי. במידה שהלקוח יודיע לuco-shop אודות תקלה חמורה בהתאם לאחריות המוגבלת (להלן: “הודעת מקבלת הרשיון​”), אזי סעדו הבלעדי והיחיד של הלקוח, והתחייבותה הבלעדית והיחידה של uco-shop תהיה, במהלך 5 ימי העבודה הראשונים לאחר זיהוי התקלה והפקת דוח שגיאה על ידי uco-shop, להשתדל לתקן את התקלה. במידה שuco-shop לא תהיה מסוגלת לתקן את התקלה במסגרת פרק הזמן האמור, אזי, לבחירת הלקוח, uco-shop (i (תמשיך לנסות ולתקן את התקלה, לשביעות רצונם ההדדית של הצדדים כך שהתוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למסמכים, או (ii (תספק פתרון חלופי סביר, או (iii (תאפשר ללקוח לבטל הסכם זה ולהפסיק לשלם ו/או לקבל החזר את דמי הרישיון בעבור התקופה בה נמנעה מן הלקוח האפשרות להשתמש באופן תקין בתוכנה. “תקלה חמורה” מוגדרת כתקלה בתוכנה של uco-shop המשביתה את שירות התוכנה.

20 .uco-shop לא תהא אחראית כלפי הלקוח או כלפי כל גורם אחר בכל מקרה בגין נזקים תוצאתיים, נלווים, מיוחדים או נזקים עונשיים הרתעתיים, שנגרמו בשל או הנובעים מ, במישרין או בעקיפין, בקשר עם תנאי רישיון אלו או התוכנה שניתנה ברישיון ו/או האתר שנבנה על ידי uco-shop וכל הקשור ו/או הנובע מכך, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן עסקים או אובדן מוניטין, אף אם נודע לuco-shop על האפשרות של קרות נזקים כאמור.

21 .בשום מקרה, אחריותה הכוללת והמצטברת של uco-shop כלפי הלקוח, מכל עילות התביעה מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עילה חוזית, נזיקית, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת אחריות או כל עילה אחרת, הנובעת או הנוגעת להסכם עם הלקוח או לתוכנה שניתנה ברישיון או לאתר שנבנה על ידי uco-shop, לא תעלה על התמורה ששולמה בפועל על ידי הלקוח לuco-shop בעבור הזכות להשתמש בתוכנה בעבור החודש שקדם לתקלה. במידה שהחוק החל אינו מאפשר הגבלת אחד או כמה מתחומי האחריות הנזכרים לעיל, אחריות uco-shop במקרה כאמור תוגבל למידה המירבית המותרת על פי חוק כאמור. החוק​ ​החל;​ ​מקום​ ​שיפוט

22 .תנאי השימוש והסכם עם הלקוח יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, מבלי שיוחלו עליו כללי ברירת הדין של מדינת ישראל. הצדדים מסכימים כי אמנת האו”ם בדבר מכר טובין בינלאומי לא תחול על הסכם זה.

23 .הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל, לדון בכל סכסוך הנובע מ- או הנוגע להסכם זה, באופן שלא תחול סמכות שיפוט של כל בית משפט אחר. כללי

24 .הלקוח אינו רשאי להמחות או להעביר אי אלו מזכויותיו או התחייבויותיו על פי תנאי השימוש וההסכם עימו, מבלי לקבל את הסכמתה בכתב ומראש של uco-shop, וכל המחאה שנעשתה תוך הפרת תנאי זה תהא בטלה וחסרת תוקף.

25 .במידה שבית משפט מוסמך או כל רשות מוסמכת אחרת תקבע כי כל תנאי, הוראה, התחייבות או הגבלה מתנאי שימוש אלה ו/או ההסכם עם הלקוח אינם תקפים, בטלים, בלתי אכיפים או מנוגדים לחוק או לתקנת הציבור, אזי יתר התנאים, בשום מקרה, לא יושפעו, ייפגעו או יהיו בלתי תקפים.